Op andere sites online gevonden

Auteur:
Geert Bourgeois
Volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Geert Bourgeois
Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10

Wapenleveringen aan Nepal, India en Pakistan (29/08/02)
tussenkomst in parlementair debat - Kamer van Volksvertegenwoordigers
De uitslag, collega's, van dit debat, van dit ritueel, staat op voorhand vast. Ook al vraag ik nog met aandrang, mijnheer de Eerste Minister, om de beslissing van 11 juli in te trekken.

De uitslag stond vast op 11 juli toen VLD, SP.A en AGALEV eens te meer zwichtten voor de Waalse dreiging. Nu moet Agalev nog zijn gezicht redden. De vluchtroute ligt open. Ik kom er straks op terug.

Ook nu weer hebben de Vlaamse partijen gezwicht, dat is de kern van de zaak: er is sinds 1991 toen Moreaux met de institutionele atoombom dreigde niets veranderd. De tandenloze Vlaamse leeuw waarmee Spitaels toen spotte heet nu Verhofstadt, heet nu de VLD.

Ondanks alle burgermanifesten, congressen en manifesten blijft de VLD zwichten voor Waalse chantage. De VLD wil te allen prijze blijven besturen, zo simpel is dat.

Ook nu weer wordt Vlaanderen gechanteerd. De Vlaamse industrie zou ook wel eens getroffen kunnen worden, zo dreigde mijnheer Michel. Mijnheer de Eerste Minister, uw vice-premier kondigde daarover tekst en uitleg van uwentwege aan. Ik hoorde die uitleg nog niet en stel u dus hier de vraag. Wat is daarvan aan? Wat heeft Alcatel Bell te vrezen?

Of zult u weer zwijgen, net zoals toen uw vice-premier tot drie maal toe de waarheid geweld aan deed. De mensen die mij daarover aanspreken zeggen: Michel liegt en Verhofstadt zwijgt.

Duitsland, waar rood en groen besturen, leefde de Europese gedragscode na en informeerde buitenlandse zaken hierover samen met de motieven.

Mijnheer de vice-premier, wanneer deelde Duitsland die beslissing mee? Volgens mijn informatie gebeurde dat in de loop van de maand mei.

Tweede vraag, mijnheer de vice-premier, wanneer deelde u de Duitse notificatie mee aan uw collega's in de kern, aan uw collega's in de Ministerraad? De Duitse ambassadeur bevestigde gisteren aan mijn fractieleider, mevrouw Brepoels, dat Duitsland de Europese code integraal en strikt naleeft. De notificatie gebeurde dus ook.

Zeg nu niet dat dit allemaal confidentieel is. In Nederland vind je deze weigeringsbeslissingen gewoon op de webstek van het Ministerie van Economische Zaken.

 

 


We weten ondertussen dat de SP.A fractie pal achter de beslissing staat. Dit zal als muziek in de oren klinken van Spirit. Het wordt een mooie alliantie als zelfs op die punten geen overeenstemming bestaat. Ook nu weer, net als in 1991, doet de SP.A niet wat ze zegt, alle verkiezingsslogans ten spijt.

De stelling van de VLD en de SP.A is duidelijk: de mensenrechten en de democratische basisprincipes moeten wijken voor zuiver Waalse belangen. Als de Waalse politici het écht goed voor hebben met de Waalse economie dan zorgen zij niet voor een zoveelste wapenlevering, maar voor een reconversie van de Waalse wapenindustrie. FN is op sterven na dood. Deze wapenlevering kan haar leven misschien nog enkele maanden rekken, maar biedt geen structurele oplossing.

Agalev daarentegen heeft zich nog altijd niet uitgesproken. Agalev vroeg een parlementair debat. Toen ik dinsdag het ontslag van mevrouw Aelvoet op het laatavond nieuws vernam dacht ik dan ook: ik moet collega Geysels ter hulp snellen. Ik repte me op mijn fiets naar mijn kantoor en faxte een interpellatieverzoek. De groenen wilden immers te allen prijze een parlementair debat maar waren vergeten hoe je dat snel voor elkaar krijgt. Groen geheugenverlies is blijkbaar een uitdeinende ziekte. Collega's van Agalev: u hebt wat u vroeg. Wat nu ?

Agalev vervangt een minister door een ander, maar de fundamentele vraag blijft levensgroot. De wapenleveringen gaan door, ook met Jef Tavernier als vice-premier.

Agalev weet als geen ander dat de leveringen in strijd met de wet zijn:

Leen Laenens verklaarde reeds op 9 januari in de Commissie Binnenlandse Zaken: "In de nu reeds zes jaar durende burgeroorlog werden al honderden mensen vermoord en standrechtelijk geëxecuteerd. Ook de Conventie van Genève werd geschonden want gewonden en gevangen genomen vrijheidstrijders werden zondermeer gedood."

Ondertussen waarschuwde minister Michel zelf voor de burgeroorlog in Nepal.

Ondertussen is er het veelzeggende rapport van Jan Hollants Van Loocke en Liz Philipson. Ongelijke ontwikkelingskansen, corruptie, de interne en externe rol van het Paleis en zijn relatie met het leger, etnische en kaste ongelijkheden, extreme politisering, schending van de mensenrechten, sociale exclusie, deze factoren aanpakken, evenals bestrijding van de armoede, economische ontwikkeling en politieke bemiddeling. Daar pleit het rapport voor. Niet om wapens te leveren.

Ondertussen is er de Duitse beslissing die wapenleveringen aan Nepal strijdig bevindt met de Europese code.

Mijnheer de Eerste Minister, Mijnheer de vice-premier, collega's, De wet is de wet. En ministers moeten de wet uitvoeren.

Het debat gaat enkel en alleen over het feit of de wapenleveringen aan Nepal, India en Pakistan de wapenwet van 1991 respecteren. De wet is duidelijk, niet alleen wapenleveringen aan landen in burgeroorlog zijn verboden, maar ook wanneer het land in kwestie "het hoofd moet bieden aan zware interne spanningen die van aard zijn om te leiden tot een gewapend conflict. " Durft ook maar iemand in dit parlement te beweren dat Nepal, India en Pakistan niet het hoofd moeten bieden aan "zware interne spanningen die van aard zijn om te leiden tot een gewapend conflict?"

In Nederland, waar liberalen en socialisten samen bestuurden, werden diverse leveringen aan India geweigerd.

Als u vindt dat in Nepal een conflict woedt waarin u op ethische gronden meent partij te mogen kiezen, dan is dit uw goed recht. Maar dan moet u de wet veranderen.

Deze regering die de mond vol heeft over mensenrechten en vrede, ontpopt zich plots tot de propagandist van de oorlog tegen de communistische guerrilla. De paars-groene vredesduif is een oorlogshavik geworden. Deze regering kan de bevolking van Nepal steunen. Niet door wapens te leveren maar door aan te sturen op een vredesdialoog.

Collega's van Agalev, verleden jaar verleende de paars-groene regering 917 wapenuitvoerlicenties voor een totaal bedrag van 849 miljoen Euro, weze zowat 34 miljard Belgische frank. In 2001 werden naar Saudi Arabië alleen al voor 101 miljoen Euro Belgische wapens verscheept. FN leverde voor 3 miljoen Euro aan de Saudi's. We zijn het er met mekaar hopelijk over eens dat Saudi Arabië geen rechtstaat is. Thans wordt bovendien geleverd aan India en Pakistan, twee landen in permanente staat van oorlog.

Sinds vannacht weten we dus dat de vluchtroute open ligt. Minister Jef Tavernier, die ik bij deze feliciteer, heeft gesteld dat het voor Agalev niet kan dat de wapens geleverd worden. Er moet dus een komma komen in plaats van een punt. De vraag is: wat komt er na de komma.

Zal Agalev bedingen en verkrijgen dat er met deze moordwapens niet geschoten wordt? Dat er geen bloed aan de vingers van Agalev kleeft? Zal Agalev bedingen dat deze wapens niet doorverkocht worden? Deskundigen zeggen ons immers dat deze hoeveelheid wapens, die geen individuele wapens zijn, maar ingezet wordt a rato van één per eenheid van 10 man, veel te groot is voor het Nepalese leger. De wapens zullen dus doorverkocht worden. Zal Agalev bedingen dat minister Tavernier ze persoonlijk gaat inventariseren om de drie maand?

Ik zou trouwens graag van de minister van Buitenlandse Zaken het antwoord krijgen op de vraag naar het jaarbudget van defensie van Nepal en de kostprijs van deze wapens.

Al deze voorwaarden zullen natuurlijk niet bedongen worden. De voorwaarden zullen liggen in de lijn van het schaamlapje dat reeds naar voren kwam na het gesprekje met vier senatoren met de Eerste Minister van Nepal.

Collega's van Agalev, vanmorgen hoorde ik op Radio 1 een vertegenwoordiger van de kinderrechtenorganisatie van de UNO die uit Nepal naar België gevlucht was. Hij stelde uitdrukkelijk dat Nepal geen democratie is. Dat de politie er onderdrukt. Dat er geen persvrijheid is. 70 journalisten zitten in de gevangenis. Hij stelde bovendien dat met die wapens onschuldigen zullen gedood worden. Uit het rapport van de UNO blijkt dat de toestand erger wordt en er een heuse burgeroorlog is.

Collega's van Agalev, als het voor u dan toch om een gewetenskwestie gaat, als het voor u dan toch om ethiek in de politiek gaat, dan wil ik u deze woorden niet onthouden: "Ik beklemtoon dat ik dit terecht vind, maar van twee zaken één: ofwel werkt u in de politiek met waarden ofwel werkt u er niet mee. Die "à la carte"-toepassing is echter onaanvaardbaar. De SP regionaliseert het geweten "à la carte". De CVP doet hetzelfde met het evangelie als het in haar kraam past. Wat we nu hebben meegemaakt is geen Vlaamse nederlaag maar des te meer een humanitaire nederlaag, een nederlaag van Christelijke waarden. Ik kan het niet genoeg herhalen maar deze hypocrisie zal met Agalev en Ecolo nooit kunnen plaats hebben".

U hoorde de felle taal van mevrouw Mieke Vogels in de plenaire vergadering van donderdag 3 oktober 1991.

Collega's van Agalev, zaterdag mag u stemmen over onze motie van aanbeveling om de wapenlevering aan Nepal in te trekken, minstens op te schorten. Welke kunstgrepen uw stemgedrag ook zal vertonen, u zult in de regering blijven. Niet hoe u stemt hier zal dus van belang zijn, maar wel hoe de kiezer stemt op ten laatste 15 juni 2003.

De o

 

Centerboek
ISBN 90-5087-027-9

meer artikelen

back home